e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

客體 khách thể
♦Đối với chủ thể , đối tượng của nhận thức hoặc đối tượng của hoạt động gọi là khách thể (tiếng Pháp: objet).