e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

夏雨雨人 hạ vũ vú nhân
♦Mùa hạ mưa xuống đúng khi dân đang mong đợi. Tỉ dụ ân huệ ban ra đúng thời giúp dân. ◇Lưu Hướng : Ta tư hồ! Ngã cùng tất hĩ! Ngô bất năng dĩ xuân phong phong nhân, ngô bất năng dĩ hạ vũ vú nhân, ngô cùng tất hĩ! ! ! , , ! (Thuyết uyển , Quý đức ).