e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

奸淫 gian dâm
♦Hành vi không chính đáng giữa nam nữ. ◇Đông Chu liệt quốc chí : Ngã đẳng đãn tri nã gian dâm chi nhân, bất tri hữu quân. Quân kí tri tội, tức thỉnh tự tài, vô đồ thủ nhục , . , , (Đệ lục thập ngũ hồi) Chúng ta chỉ biết bắt kẻ dâm ô, chứ không biết vua là ai cả. Biết tội mình, thì xin hãy tự xử ngay đi, chớ để phải chịu nhục.
♦Gian ô, cưỡng gian.