e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

家廟 gia miếu
♦Nhà thờ tổ tiên riêng một họ. ☆Tương tự: gia từ .