e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

家僕 gia bộc
♦Đày tớ trong nhà. ☆Tương tự: gia đinh , gia nô .