e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

容積 dung tích
♦Vật chứa đựng hoặc thể tích chứa được trong một vật thể.