e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

單丁 đơn đinh
♦Người đàn ông thành niên không có anh em. ◇Tấn Thư : Kì đơn đinh tại quân, vô hữu kiêm trọng giả, giai khiển quy gia , , (Vương Nhung truyện ).
♦Chỉ, chỉ là.
♦Một mình, tự mình.