e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

奪職 đoạt chức
♦Cách chức, bãi chức. ☆Tương tự: miễn chức , sỉ chức .