e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

團體 đoàn thể
♦Nhóm người kết hợp lại, có tổ chức và mục tiêu chung.
♦☆Tương tự: tập thể , chỉnh thể .
♦★Tương phản: cá nhân .