e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

妙善公主 diệu thiện công chúa
♦Theo dân gian truyền thuyết, là một tiền thân của Quan Thế Âm Bồ-tát .