e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

大動脈 đại động mạch
♦Ống máu lớn dẫn máu đỏ từ tim tới các bộ phận thân thể.
♦Tỉ dụ trục giao thông chủ yếu. ◎Như: giao thông đại động mạch .