e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

南北朝 nam bắc triều
♦Triều phương nam và triều phương bắc.
♦Tây lịch (420-589), sau đời Đông Tấn , Trung Quốc chia ra Nam triều (Tống, Tề, Lương, Trần , , , ) và Bắc triều (Hậu Hán, Đông Tây Ngụy, Bắc Tề, Bắc Chu , 西, , ).