e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

司令 tư lệnh
♦Vị chỉ huy một quân khu.
♦Tên chức quan. Triều Nguyên có Diêm tràng tư lệnh , đời Thanh có Diêm khóa tư đại sứ 使.