e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

哲家 triết gia
♦Người có quan điểm, lí thuyết hoặc nghiên cứu về triết học.