e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

卑職 ti chức
♦Chức vị thấp kém.
♦Thời xưa, quan nhỏ tự xưng với quan trên là ti chức .