e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

半夏 bán hạ
♦Tên loại cây (pinelta ternata), rễ dùng làm vị thuốc. § Cũng gọi là hòa cô .