e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

臥病 ngọa bệnh
♦Bệnh nằm không dậy được. ◇Hồng Lâu Mộng : Tương Vân diệc nhân thì khí sở cảm, diệc ngọa bệnh ư Hành Vu Uyển, nhất thiên y dược bất đoạn , , (Đệ ngũ thập ngũ hồi) Tương Vân vì thời tiết xấu cũng bị cảm, bệnh nằm ở Hành Vu Uyển, suốt ngày thuốc thang không ngớt.