e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

募緣 mộ duyên
♦Tăng ni xin bố thí.
♦☆Tương tự: hóa duyên , cầu hóa .