e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

命令 mệnh lệnh
♦Lời truyền bảo, sai khiến.
♦☆Tương tự: hiệu lệnh , hạ lệnh , sắc lệnh .
♦★Tương phản: khẩn cầu , thỉnh cầu .