e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

勞動 lao động
♦Làm việc bằng chân tay hoặc tinh thần. ◇Trang Tử : Xuân canh chủng, hình túc dĩ lao động; thu thu liễm, thân túc dĩ hưu tức , ; , (Nhượng vương ) Mùa xuân cầy cấy, hình đủ để làm lụng; mùa thu gặt hái, thân đủ để ăn và nghỉ ngơi.