e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

北朝 bắc triều
♦Phiếm chỉ triều vua phương băc.
♦Triều đại bắt đầu khi nhà Ngụy thống nhất phương bắc, trải qua Bắc Ngụy, Đông Ngụy, Tây Ngụy, Bắc Tề, Bắc Chu, và chấm dứt khi Tùy Văn Đế diệt Bắc Chu, sử gọi là Bắc Triều (386-577).