e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

勸善 khuyến thiện
♦Khuyên làm việc thiện.