e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

匡復 khuông phục
♦Cứu vãn nguy nan, phục hưng quốc gia. ◇Khổng Dung : Duy công khuông phục Hán thất, tông xã tương tuyệt, hựu năng chánh chi , , (Luận thịnh hiếu chương thư ).