e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

口令 khẩu lệnh
♦Lệnh ra bằng lời nói, không có giấy tờ.
♦Ám hiệu nói miệng để tiện xét hỏi lẫn nhau, phòng ngừa quân địch trà trộn.