e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

友邦 hữu bang
♦Nước bạn, nước thân thiện. ☆Tương tự: minh quốc . ★Tương phản: địch quốc .