e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

包辦 bao biện
♦Phụ trách làm hết các việc, một mình làm cả. ◇Thủy hử truyện : Nhĩ nhược đạo đắc giáp lai, ngã tiện bao biện trám tha thượng san , 便 (Đệ ngũ thập lục hồi) Nếu anh lấy trộm được bộ giáp này thì tôi bảo đảm lừa hắn lên núi.