e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

包賠 bao bồi
♦Bảo đảm bồi thường lại tất cả. ◎Như: sản phẩm bất hợp cách nhi tạo thành đích tổn thất, do xưởng phương bao bồi , .