e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

包藏禍心 bao tàng họa tâm
♦Chứa chấp trong lòng quỷ kế, ấp ủ mưu đồ đen tối. § Cũng viết bao tàng họa tâm .