e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

包舉 bao cử
♦Gồm tóm hết cả, bao quát, tổng quát. ◇Giả Nghị : Hữu tịch quyển thiên hạ, bao cử vũ nội, nang quát tứ hải chi ý, tịnh thôn bát hoang chi tâm , , , (Quá Tần luận ) Có ý chí bao gồm thiên hạ, nắm giữ hết cương vực, thâu tóm bốn biển, nuốt trọn tám cõi.