e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

同僚 đồng liêu
♦Cùng làm quan với nhau. § Cũng nói đồng dần .