e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

包工 bao công
♦Làm khoán. § Tức là làm xong công việc theo yêu cầu và kì hạn đã quy định.
♦Công việc làm khoán. ◎Như: tha bất tố nhật công hoạt, chỉ tố bao công , .
♦Người thầu khoán, chủ thầu.