e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

包含 bao hàm
♦Khoan dong, bao dung, nguyên lượng. § Cũng viết là bao hàm .
♦Bao quát, bao gồm, chứa đựng.