e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

初夏 sơ hạ
♦Lúc bắt đầu mùa hè, tức tháng 4 âm lịch.