e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

光復 quang phục
♦Lấy lại được cái đã mất. ☆Tương tự: quy phục , khôi phục , thu phục . ★Tương phản: luân hãm , thất thủ . ◇Tấn Thư : Quang phục cựu kinh, cương lí Hoa Hạ , (Hoàn Ôn truyện ).