e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

分緣 phận duyên
♦Phận đã được định sẵn tùy theo nhân duyên trong quá khứ. § Cũng viết là duyên phận . ◇Lã Chỉ Am : Ngưu nữ phận duyên kiệm (Tiên phẩm , Thúy quần yêu triền lệnh , Sáo khúc ) Ngưu Nữ duyên phận kém.