e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

分職 phân chức
♦Chia chức vụ, mỗi người nhận chức vụ của mình. ◇Quản Tử : Minh chủ giả, hữu thuật số nhi bất khả khi dã, thẩm ư pháp cấm nhi bất khả phạm dã; sát ư phân chức nhi bất khả loạn dã, cố quần thần bất cảm hành kì tư , , ; , (Minh pháp giải ).