e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

僚屬 liêu thuộc
♦Quan lại thuộc quyền. ☆Tương tự: đồng liêu , bộ thuộc . ◇Âu Dương Tu : (Tiền Tư Công) tại Tây Lạc thì, thường ngữ liêu thuộc, ngôn bình sanh duy hiếu độc thư ()西, , (Quy điền lục , Quyển nhị).