e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

僚朋 liêu bằng
♦Đồng liêu (cùng làm việc với nhau). § Cũng nói là bằng liêu .
♦Bạn bè, bằng hữu.