e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

化緣 hóa duyên
♦Nhân duyên hóa độ chúng sinh. § Phật hoặc Bồ-tát đến thế gian giáo hóa chúng sinh.
♦Tăng ni, đạo sĩ xin người bố thí, nhờ bố thí mà người tạo duyên lành với tiên phật, nên gọi là hóa duyên . § Cũng gọi là mộ hóa , cầu hóa .