e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

偽造 ngụy tạo
♦Làm giả, giả tạo. ◎Như: ngụy tạo ấn tín .