e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

偽裝 ngụy trang
♦Giả bộ, làm ra vẻ. § Xem giả trang .
♦Thay đổi cách ăn mặc, bề ngoài để người ta không nhận ra mình.