e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

停職 đình chức
♦Tạm thời đình chỉ chức vụ (và chờ xét xử đối với chức viên có hành vi trái phép).