e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

剛決 cương quyết
♦Cứng cỏi quyết đoán. ◇Vương Vũ Xưng : Công vi nhân liêm trực cương quyết, nhân nghĩa trung tín, tri chỉ túc, bất cẩu thả , , , (Gián Nghị đại phu tang công mộ chí minh ).