e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

來緣 lai duyên
♦Phật giáo dụng ngữ: Nhân duyên kiếp sau.