e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

使令 sử lệnh
♦Sai khiến, sai bảo.
♦Người để sai bảo trong cung. Phiếm chỉ nô tì bộc tòng. § Cũng gọi là sử linh 使.