e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

別號 biệt hiệu
♦Tên gọi riêng, ngoài tên thật. Người hoặc vật đều có thể có biệt hiệu. § Cũng gọi là: biệt danh , biệt tự . ◎Như: biệt hiệu của Lí Bạch đời Đường là Thanh Liên Cư Sĩ .