e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

別派 biệt phái
♦Nhánh họ hàng khác cùng tổ tiên.
♦Nhánh sông, mạch núi.
♦Xưa chỉ học phái khác với nho gia.