e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

別房 biệt phòng
♦Phòng khác. ◇Hồng Lâu Mộng : Thuyết trước, tiện khởi thân huề liễu châm tuyến, tiến biệt phòng khứ liễu , 便, (Đệ ngũ thập thất hồi) Nói xong, liền đứng dậy mang kim chỉ sang phòng khác.
♦Thiếp, trắc thất, vợ lẽ. ◇Hà Lương Tuấn : Tạ thái phó Lưu phu nhân tính kị, bất lệnh công hữu biệt phòng , (Thế thuyết tân ngữ bổ , Quyển nhị thập, Hoặc nịch ) Tạ thái phó Lưu phu nhân tính hay ghen, không cho ông lấy vợ lẽ.