e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

別徑 biệt kính
♦Đường nhỏ ở nơi xa xôi hẻo lánh. ◇Lục Du : Kiều đoạn tăng tầm biệt kính quy (Ngư gia ) Cầu gãy sư tìm lối nhỏ về.