e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

別史 biệt sử
♦Thể loại sách sử, không được công nhận như chính sử nhưng có phần đáng tin cậy hơn tạp sử . ☆Tương tự: ngoại sử .